O Concello inaugurou unha exposición no Centro Comercial FinisTerrae de Cee co título “DESCUBRINDO CAMARIÑAS. CORAZÓN DE ENCAIXE”

Cristina  Llama  (Asturias)  y  las  firmas  Yono  Taola  (Madrid)  y Claudina Mata (Granada) acudirán por primera vez al certamen que se celebra en Semana Santa < /br> Diez reconocidos diseñadores de ámbito nacional participarán en la XXVI  Mostra  do  Encaixe  de  Camariñas,  que  se  inaugurará  el próximo 23 de marzo. Además de los gallegos José Matteos, Janet Schulz y la firma coruñesa Sanmar, en esta edición repetirán Ana Cabranes  (Asturias),  Modesto  Lomba  (Madrid),  Esteban  Freiría (Málaga)  y  Mar  Balmón  (Madrid).  Por  primera  vez  acudirán  la diseñadora asturiana Cristina Llama, con complementos de encaje, y las firmas Claudina Mata (Granada)  y Yono Taola (Madrid).

O Concello de Camariñas acaba de presentar o cartel da XXVI Mostra do Encaixe, que nesta ocasión ten como lema “Levamos o encaixe na pel”. O cartel gañador foi elixido nun concurso popular a través do Facebook. En total presentáronse seis carteis e o gañador foi o que obtuvo máis votos polas redes sociais. A autora é unha veciña de Camariñas, Rosa Mouzo Pasantes, e a modelo que aparece é outra camariñana, Maite Castro Carril.

A Mostra anuncia a selección de participantes no concurso de xóvenes deseñadores. Na nota de prensa feita pública, a organización agradece a tódolos deseñadores/as participantes neste concurso, así como aos/ás directores/as das escolas de deseño de moda que ano tras ano animan aos seus alumnos/as a participar no concurso; entre as cales queremos mencionar especialmente ós seguintes centros: Academia Isolina, Academia Susa Suárez, , Academia María Lariño, CAEA Liceo “La Paz”, Centro Superior de Diseño y Moda de la Politécnica de Madrid, EPYCO de Oviedo, Escuela Superior de Deseño e Moda de Galicia, Escuela EASD Mestre Mateo, Goymar Coruña, Goymar Vigo, Instituto Manuel Antonio, IES la Garrotxa , IES Sivera Font, LCI – FD Moda Barcelona e M-Class Moda de Vitoria.

A compañía Queiman e Pousa, mediante os seus actores Andrea Pousa e Bruxo Queiman serán os encargados de levar a imaxe do Encaixe de Camariñas polo mundo do espectáculo e nos actos institucionais aos que asistan.

O Concello de Camariñas convoca a II edición do Concurso de Carteis que ten como obxectivo premiar ao mellor traballo para a difusión e coñecemento da XXVI edición da Mostra do Encaixe de Camariñas, certame comercial e cultural de ámbito internacional, que se celebra sempre en Semana Santa, esta edición coincide desde o 23 ao 27 de marzo de 2016.
O cartel gañador non só cumprirá a función como tal, senón que servirá de base da imaxe de toda a campaña da Mostra do Encaixe, polo que se valorará a súa facilidade de aplicación para soporte en papelería, diplomas, prensa, banners, etc
A convocatoria e as súas bases publicaranse na páxina web do Concello de Camariñas: www.camarinas.net. e tamén se anunciará a través dos medios de comunicación.

1.Participantes

Poderán participar no concurso tódalas persoas que estean interesadas, individualmente ou en equipo. As obras presentadas, hasta un máximo de dúas por autor, deberán ser inéditas e que non supoñan, en todo ou en parte, copia o plaxio de escenas fotográficas, carteis ou debuxos xa publicados en calquera das súas formas, e que no foran premiados con anterioridade en ningún outro concurso. Será responsabilidade absoluta dos autores do cartel calquera reclamación que poida producirse en relación coa autoría do cartel e o seu posible plaxio.

2. Características Técnicas

2.1 Tema:
O asunto das obras deberá ter en conta o obxecto da mesma: XXVI edición da Mostra do Encaixe de Camariñas.
Os participantes gozarán de completa liberdade para escoller o tema, aínda que sempre será representativo e relacionado có obxecto da mesma. Debe suxeitarse en sensibilidade e técnica ao que é propio do cartel e contar con una clara finalidade divulgadora.

2.2 Presentación:
Os carteis serán de concepción e técnicas libres, sempre que  o seu formato sexa vertical e un tamaño de 50 x 70 cm
A presentación para o concurso será en DIN A 3 coa mesma calidade có orixinal.
Os autores deberán acompañar a súa presentación en soporte informático gravado en CD incluíndo:
• Imaxe dixital: formato PSD a 300 ppp tamaño 1/1 y en cuatricomia.
• Imaxe vectorial: Archivo de programa de deseño vectorial: EPS o AI.
 
Estes arquivos deberán estar por duplicado, un coas fontes tipográficas e outro cos textos trazados. Incluiranse todos os ficheiros necesarios para a obtención de fotolitos, incluíndo as fontes utilizadas e, si fora o caso, os orixinais das imaxes dixitalizadas no formato tiff ou outros.
O autor será responsable da correcta realización dos arquivos informáticos aportados. En ningún caso se admitirá o escaneado o uso de fotografías e imaxes doutros autores.
O cartel debería estar conservado en psd, fh, etc. e dicir, en capas para que en caso necesario se poida facer algunha modificación (incluír logos, cambiar fechas…).  Achegarase unha ficha indicando o entorno informático (PC obrigatorio), e o programa utilizado.

2.3 Contidos básicos
Os carteis conterán texto/información obrigatoria:
O nome: XXVI Mostra do Encaixe de Camariñas
Fecha: do 23 ó 27 de marzo
A páxina web: www.camarinas.net
Os logos das entidades colaboradoras

Na parte traseira dos traballos figurará un pseudónimo que servirá para preservar a identidade do autor ata o fallo do xurado.


3. Premio

Premio de 300 € para o cartel gañador.
Os finalistas terán un diploma por participar.

4.Presentación

O prazo de presentación finalizará o día 17 de novembro de 2015.
Os traballos enviaranse debidamente embalados ou  presentaranse en:

Concello de Camariñas
Mostra do Encaixe
Praza da Insuela s/n
15123 Camariñas

Todo isto sen prexuízo do disposto no artigo 38. 4º da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Para preservar a identidade do autor ata o fallo do Xurado, na parte posterior da obra figurará un pseudónimo, achegando un sobre cerrado onde aparecerá: “ Concurso de Carteis XXVI Mostra do Encaixe de Camariñas” e o seudónimo da obra.
O soporte informático  enviaráse aparte de dito sobre pechado, facendo constar o seudonimo no mesmo. No interior de dito sobre, incluirase o nome e apelidos do autor, currículum vitae, domicilio, teléfono de contacto y dirección de e-mail, así como una declaración xurada indicando que o traballo é orixinal e inédito.


5.- Xurado

A selección e concesión dos premios do Concurso, realizarase a proposta dun xurado nomeado ao efecto. O xurado, para formular as súas propostas valorará, ademais da concepción, a calidade
gráfica, a súa eficacia anunciadora ou informativa e as  súas condiciones de reprodución.
Dito xurado seleccionará aos finalistas que logo pasarán a seguinte fase de xurado popular.
Os carteis finalistas previa elección polo xurado, expoñeranse na páxina web o redes socias do Concello de Camariñas, para a elección definitiva por un xurado popular mediante voto. Esta votación estará aberta desde o martes, día 24  ata o luns, día 30 de novembro ás 10:00 H.
O Xurado poderá declarar deserto o concurso por considerar que ningún traballo presentado reúne os méritos suficientes para ser finalistas.
A decisión do Xurado será inapelable.
O resultado do concurso será comunicado persoalmente ao gañador e publicarase na web.


6.- Dereitos

O adxudicatario cede en exclusiva ó Concello tódolos dereitos de uso e explotación por tempo indefinido dos deseños realizados.

O Concello de Camariñas queda excluído das taxas da Sociedade Xeral de Autores, as cales serán a cargo do adxudicatario.

O Concello terá potestade para introducir aqueles cambios que se consideren oportunos para optimizar os recursos destinados a esta acción publicitaria.
Queda implícito na participación desta convocatoria a aceptación do contido das bases. Calquera dúbida sobre a súa interpretación, ou calquera modificación desta, será resolta polo comité organizador da Mostra do Encaixe.

O Concello de Camariñas sigue a colaborar en diferentes proxectos co mesmo obxectivo: a promoción do Encaixe de Camariñas e de Camariñas como destino turístico.

PARTICIPANTES

Poden concorrer a esta convocatoria tódolos noveis deseñadores, nos que concorra algunha das seguintes circunstancias:

a) Poden intervir os alumnos e as alumnas que estudien en centros, escolas e academias que impartan ensinanzas de deseño e técnicas de confección, teñan ou non, os seus estudos rematados.

b) Todas aquelas persoas, vinculadas ó mundo do deseño, que aínda sendo profesional no campo da moda por manter unha relación contractual ou autónoma con algunha empresa do sector, non formen parte do equipo de deseño da mesma. Dita circunstancia debe ser acreditada coa correspondente declaración xurada.

CONDICIÓNS XERAIS

1) As coleccións versarán sobre PRIMAVERA - VERÁN 2016.

2) Cada participante ou grupo, presentará unha colección de 4 deseños de moda masculina ou feminina, incorporando Encaixe de Camariñas neles. Todos aqueles deseños que presenten outro encaixe diferente, non serán aceptados.

3) A modalidade á que poden optar é libre tanto para moda masculina como feminina, con tódalas súas variantes: rúa, festa, noiva, lencería, etc....

4) Cada unha das pezas e accesorios deberá levar no seu interior unha etiqueta que identifique o  nome da colección.

5) As coleccións presentadas non puideron ser premiadas noutros certames de moda.

6) A calidade das memorias será valorada polo xurado. A puntuación obtida sumarase á valoración da confección, deseño e aplicación do encaixe.


7) Na memoria deberase definir os tecidos utilizados e os complementos para cada un dos deseños presentados; no caso de que os materiais descritos non coincidan cos empregados nas prendas será motivo de eliminación.

8) Presentarase unha memoria por colección.

9) Formato da memoria: os participantes presentarán os seus deseños en láminas de formato DIN A-3 ou A-4, con deseño de fronte e posterior.

10) Xunto coa memoria deberase entregar un sobre pechado có nome da colección, no seu exterior, e, no interior, a folla de inscrición que se lle adxunta, debidamente cuberta, fotocopia doDNI por ámbalas dúas caras e currículo do/a autor/a e a declaración xurada no caso de ser necesaria.

11) En ningún caso nos deseños e memoria das colecciones presentadas deberán figurar datos que identifiquen ós deseñadores, para garantir o anonimato en todo momento.

INSCRICIÓNS

Os participantes deberán presentar ou enviar a memoria e o sobre citado anteriormente en/ a:
CONCELLO DE CAMARIÑAS (XXVI Mostra do Encaixe),
Praza Insuela, 57.
15123 CAMARIÑAS (La Coruña).

Todo isto sen prexuízo do disposto no artigo 38.4º da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. O prazo de presentación das solicitudes será ata o 1 de decembro de 2015.

O Concello de Camariñas reserva o dereito de anular o concurso, se as memorias recibidas non reúnen un mínimo de calidade ou o número de memorias recibidas non é o suficiente para organizar un desfile.

DESENVOLVEMENTO

Dado o limitado número de prazas seleccionaranse as memorias presentadas. O Concello de Camariñas comunicará a lista de memorias admitidas ó concurso antes do día 17 de decembro.

Todas as memorias seleccionadas recibirán unha cantidade de encaixe por valor de 300 euros, segundo catálogo e tarifa establecida de antemán polas asociacións de encaixeiras do municipio de Camariñas, catálogo que se lles fará chegar no caso de que desexen participar. O encaixe que se lles subministrará estará realizado en algodón e en cor branco.

Os seleccionados confeccionarán a colección cos seus catro deseños propostos, para desfilar na pasarela da XXVI Mostra, desde o xoves ao domingo, cun promedio de 2 a 3 desfiles diarios. Os concursantes que poidan asistir á Mostra poderán estar no backstage atendendo as súas coleccións.

A organización da Mostra e a da Pasarela non se fará responsable de posibles deterioros por uso durante os desfiles ( por exemplo descosidos, botóns desprendidos, manchas de maquillaxe, ...)

As pezas confeccionadas terán que chegar ó Concello de Camariñas antes do día 15 de marzo do 2016. Cada conxunto debe de ir con percha e acompañado de unha ficha, onde conste o nome da colección, os complementos e as pezas que formen dito conxunto (no caso de ter algunha colocación especial debe de indicarse claramente) e o nome da modelo que se lle adxudicou.

As prendas confeccionadas deberán ser remitidas a:
CONCELLO DE CAMARIÑAS (XXVI Mostra do Encaixe),
Praza Insuela, 57.
15123 CAMARIÑAS (La Coruña).
Teléfono. : (981) 737004-736000

REXEITARANSE TODOS AQUELES TRABALLOS QUE NON CUMPRAN AS CONDICIÓNS DO CONCURSO.

XURADO

O xurado, previa valoración das memorias, confección, deseño e encaixe (elección, distribución e aplicación), dictaminará os premios.

A composición do xurado, darase a coñecer no momento axeitado e estará composto por personalidades do mundo da moda ou que teñan relación con ela dalgún xeito.

A decisión do xurado será inapelable.

PREMIOS

O XXIII Concurso de Noveis Deseñadores estará dotado dos seguintes premios:
1º premio: 2104 euros e diploma.
2º premio: 1202 euros e diploma.
3º premio: 601 euros e diploma.
Ademais, haberá un premio especial de 601 euros, que será elixido polo público que participe nos desfiles.

O comité organizador entregará os premios coincidindo coa xornada de clausura da Mostra.

Asemade, farase entrega a cada un dos participantes no concurso dun diploma que acredite a súa participación no XXIII Concurso de Noveis Deseñadores.

O xurado poderá deixar deserto un ou máis premios se estima falta de mérito nos traballos presentados, e a súas decisións serán inapelables.

DEREITOS

As obras galardoadas cos tres primeiros premios quedarán en poder do Concello de Camariñas para a súa presentación en desfiles, exposicións e diversos actos durante 2 anos; sempre figurará o nome do autor. Durante este período se o deseñador precisa da colección para participar en outro evento a organización da Mostra enviaralle a colección para o evento
solicitado.

As memorias serán entregadas na clausura da XXVI Mostra ou enviadas por correo ós participantes que as soliciten.

Queda implícita a autorización dos autores das obras seleccionadas para a reproducción e publicación de imaxes ou contidos destas por parte do Concello de Camariñas ou calquera que estime oportuno.

Queda implícito na participación desta convocatoria a aceptación do contido das bases.

Calquera dúbida sobre a súa interpretación, ou calquera modificación desta, será resolta polo comité organizador da Mostra do Encaixe.

Camariñas a través da Mostra do Encaixe participará na Feira Termatalia que se celebrará desde este xoves, 24 ao domingo 27 de setembro.Para mostrar Camariñas aos 39 países e 279 expositores que estarán en Termatalia estamos a montar a Exposición do 25 Aniversario da Mostra e un stand. Neste espazo mostrarase unha selección de moda pret porter de 8 deseñadores: José Castro, Cristóbal Vidal, Ana Cabranes, Franco Quintáns, Charo Carrillo, Oky Coky, Ángela Aguerri e Alberto Neves, tocados de Chic Marelli e Janet Schulz, con pezas exclusivas de enxoval doméstico e complementos de moda realizadas pola Asociación Profesional Rendas e diverso material informativo.