O venres 31 de xullo, vaise a celebrar un pleno no salón de sesións da Casa do Concello  as 8 da tarde. Dende a Agrupación Socialista de Camariñas, animamos a tódolos veciños a asistir a este pleno para comprobar en primeira persoa o traballo que se desenrola dende o o grupo de goberno do PSdeG-PSOE do Concello de Camariñas. Dito pleno contará coa seguinte orde do día:

O venres 3 de xullo as 14:30h vaise a celebrar un pleno no salón de sesións da Casa do Concello de Camariñas. Dito pleno terá a seguinte orde do día:

O venres 27 de marzo, vaise a celebrar un pleno no salón de sesións da Casa do Concello  as 8 da tarde coa seguinte orde do día:

O venres 30 de xaneiro, vaise a celebrar un pleno no salón de sesións da Casa do Concello de Camariñas ás 8 da tarde coa seguinte orde do día:


PARTE I: ADOPCIÓN DE ACORDOS


1.- Aprobación, si procede, da acta da sesión ordinaria 14/2014, do 28 de nov. de 2014
2.- Determinación dos dereitos económicos e políticos do concelleiro non adscrito D. Daniel Rego González.
3.- Ratificación do decreto da Alcaldía de data 12-01-2015 en relación ao recurso de casación interposto contra a sentenza ditada no PO 4183/2013.
4.- Ratificación do decreto da Alcaldía de data 20-01-2015 en relación ao recurso de casación interposto contra a sentenza ditada no PO 4208/2013.
5.- Emenda do proxecto incluído no POS 2015.
6.- Modificación das bases de execución do Orzamento da Corporación.
7.- Modificación de credito do Orzamento da Corporación.
8.- Mocións dos grupos políticos.

PARTE II: CONTROL ÓRGANOS DE GOBERNO.


9.- Decretos da Alcaldía e comunicacións.
10.- Dar conta do escrito do grupo municipal popular e nomeamento de voceiro.
11.- Dar conta do escrito do grupo municipal popular da adscrición dos seus concelleiros ás Comisións Informativas e Comisión Especial de Contas.
12.- Rogos e Preguntas.

Dende a Agrupación Socialista de Camariñas, animamos a tódolos veciños, a asistir a este pleno, para comprobar en primeira persoa, o traballo que se desenrola dende o Concello de Camariñas.

O luns celebrouse un Pleno Extraordinario que tiña como puntos da orde do día a Aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás obras e Servizos de Competencia Municipal (POS 2015), e o Nomeamento de representantes do Concello en órganos colexiados de competencia do pleno. Ambos puntos aprobáronse por a unanimidade do pleno. O POS 2015 ten unha investimento de 174.730,47 que se destinarán da seguinte maneira:

O venres 26 de setembro ás 20:00 horas vaise a celebrar Pleno no salón de sesións da Casa do Concello de Camariñas coa seguinte orde do día:
O poróximo lúns 28 de xullo de 2014 vaise a celebrar un pleno no salón de sesións da Casa do Concello de Camariñas as 8 da tarde coa seguinte orde do día:
Este venres 29 de novembro de 2013 ás 8 da tarde vaise a celebrar un pleno ordinario no salón de sesións da Casa do Concello. Dito pleno contará coa seguinte orde do día:
O venres 27 de setembro, as 8 da tarde, vaise a celebrar un pleno no salón de sesións da Casa do Concello e dende a Agrupación Socialista de Camariñas, animamos a tódolos veciños, a asistir a este pleno, para comprobar en primeira persoa, o traballo que se desenrola dende o Concello de Camariñas por parte dos concelleiros socialistas. O pleno terá a seguinte orde do día:
O venres 26 de xullo, as 8 da tarde, vaise a celebrar un pleno no salón de sesións da Casa do Concello. O pleno terá a seguinte orde do día:
Páxina 1 de 2