×

Aviso

JUser: :_load: non foi posíbel cargar o usuario do ID: 89

Natalia Laiño e Genoveva Maneiro participan en Poio na charla: ‘Muller, marisqueo a pé e réxime especial do Mar’

Valora este artigo
(3 Votos)
O pasado día 7 de marzo, véspera do día da muller, a presidenta e a secretaria de AGAMAR, Natalia Laiño e Genoveva Maneiro, participaron nunha xornada en Poio para informar as mulleres sobre os seus dereitos en materia de seguridade social. A charla foi organizada polo departamento de servizos sociais a través do CIM (Centro de información á muller). Ademais de temas relacionados coa seguridade a conferencia tamén se dirixiu a aquelas persoas xoves que teñen intención de buscar no marisqueo un posto de traballo como saída á crise.


A continuación reproducimos a conferencia integramente:O réxime especial do Mar e a súa relación co marisqueo a pé.

O Réxime Especial de Traballadores do Mar foi creado a partir da Lei 116/69 de 30 de Decembro, do Réxime Especial de Traballadores do Mar que no seu punto 3 da Exposición de Motivos xa nos dicía que:

“O campo de aplicación que a Lei considera inspirado nos principios da Lei de Bases, está definido co criterio realista de considerar como traballador do mar, non ao que se dedica máis ou menos horas ou xornadas de traballo no curso de ano, SENÓN A QUEM LIGA A SÚA VIDA ÁS TAREFAS MARÍTIMO-PESQUEIRAS dentro dos máis variados grupos e sectores que o Réxime Especial comprende…”

E continua,

“Esta consideración é básica, por canto non fará depender a protección social do carácter continuo ou discontínuo, senón do feito verdadeiro do traballo no mar ou para o mar de vivir da compensación económica que esta circunstancia lle proporcione”

Co devir do paso do tempo, aínda encontrándonos ante un Réxime Especial pensado para tratar con maior especificidade o peculiar campo de aplicación e proteccion que regula, con todo, as diferenzas en relación co réxime xeral son moi poucas, aínda que moi relevantes, respecto da materia de afiliación, alta, baixa e cotización, levados por unha tendencia unificadora que fai que cada vez sexan menos.

O órgano xestor é o Instituto Social da Mariña, colaborando coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social, que ademais de cubrir todas as materias propias da Seguridade Social xestiona tamén as prestacións por desemprego.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Dentro do seu ámbito inclúense:

- O naviero, armador ou propietario de embarcacións ou instalacións marítimo-pesqueiras,

- Agrupacións portuarias de interese económico e as sociedades estatais de estiba e desestiba

- Empresas prestadoras do servizo portuario básico de carga, estiba, desestiba e descarga e transbordo de mercadorías.

- Corporacións de prácticos de portos ou entidades que o substitúan

- Calquera outra persoa física ou xurídica que empregue traballadores incluídos no campo de aplicación deste réxime especial, como as cooperativas do mar, confrarías de pescadores e as súas federacións e os traballadores autónomos respecto dos traballadores ao seu cargo.

- Consignatarios de buques, axencias de embarque marítimo

- TRABALLADORES POR CONTA ALLEA en mariña mercante, pesca marítima, extracción doutros produtos do mar, trafico interior de postos en embarcacións deportivas e recreo, traballo de estibadores portuarios e o persoal de apoio ás empresas que se dediquen fundamentalmente ás actividades descritas e ao practicaje.

- Asimílanse a traballadores por conta allea aos ARMADORES que presten servizos a bordo da correspondente embarcación sempre que figuren no rol da embarcación como técnicos ou tripulantes; a embarcación exceda de 10 TRB (Toneladas Rexistro Bruto) ou que o número de técnicos ou tripulantes enrolados, incluído o armador, exceda de 5. Esta asimilación non se produce de face á protección por desemprego.

- TRABALLADORES POR CONTA PROPIA que de forma habitual, persoal e directa e como medio fundamental de vida, realicen algunha das seguintes actividades

Armadores de pequenas embarcacións que traballen a bordo delas, sempre que non excedan de 10 toneladas de rexistro bruto, estean enrolados nelas e o número de técnicos e tripulantes incluído o armador non exceda de 5
Os que se dediquen á extracción de produtos do mar, tales como mariscos, algas, percebe, ourizo, navalla etc
Os redeiros que non realicen as súas faenas por conta dunha empresa determinada, aínda cando se agrupen con outros para a realización das súas actividades, sempre que non empreguen máis de 4 traballadores ao seu servizo
Prácticos de porto

Considéranse igualmente traballadores por conta propia o seu cónxuxe e parentes por consaguinidad ou afinidade até o segundo grao inclusive, cando traballen con eles nas súas explotacións, convivan e dependan economicamente del. Por outra banda, considérase que a actividade non constitúe o seu medio fundamental de vida, cando o traballador, o seu cónxuxe ou parente até o segundo grao que con el convivan sexan titulares dun negocio mercantil.

DÚAS PECULIARIDADES FUNDAMENTAIS NO RETM EN RELACIÓN CO MARISQUEO:

- APLICACIÓN DO COEFICIENTE REDUCTOR DA IDADE DE XUBILACIÓN

A mariscadora de a pé, adscrita a unha Confraría de Pescadores de Galicia, áchase incluída no Réxime Especial de Traballadores do Mar, o cal é aplicable ao considerar que as tarefas realizadas por unha profesional da extracción de marisco a pé supón unha actividade de natureza excepcionalmente penosa, tóxica, perigosa e insalubre nas que se acusan elevados índices de morbilidad ou sinistralidade.

É polo que, por primeira vez, e tras anos de loita e debate público promovido por AGAMAR, o Real Decreto 2390/2004, de 30, sobre redución da idade mínima para causar pensión de xubilación no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, sendo Ministro don Jesús Caldera, veu estender o beneficio da redución da idade de xubilación, mediante o establecemento duns coeficientes aplicables ao tempo de traballo efectivamente realizado nas citadas actividades marisqueiras que fixesen posible en cada caso, unha vez cumpridos os demais requisitos legais, a percepción da pensión con anterioridade ao cumprimento da idade esixida con carácter xeral que, polo momento e até 2013, sitúase nos 65 anos.

O establecemento inicial dos citados coeficientes, que antes do RDL 2390/2004 achábase vedado para as mariscadoras e percebeiros, xa se levou a cabo para outras actividades marítimas mediante o Decreto 2309/1970, de 23 de xullo, e aqueles foron modificados pola disposición adicional oitava do Real Decreto 863/1990, de 6 de xullo, que deu nova redacción aos apartados A e B do artigo 1 do Decreto 2309/1970, de 23 de xullo. Decreto que foi derrogado polo Real Decreto 2390/2004, de 30 de decembro, sobre redución da idade mínima para causar pensión de xubilación no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

Finalmente, o mesmo Ministro de Zapatero, logrou ampliar e clarificar o beneficio da redución da idade de xubilación a outros colectivos mediante a aprobación do Real Decreto 1311/2007, de 5 de outubro, polo que se establecen novos criterios para determinar a pensión de xubilación do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar e en cuxo artigo 1, apartado d) en relación coas actividades de mariscadores, percebeiros e recogedores de algas.

De tal maneira que se verían beneficiados cun 0.10 de COE, ou o que é o mesmo, un mes de redución da idade de xubilación por cada ano acreditado que se acreditará co correspondente PERMISO (Carné de mariscador ou PERMEX) expedido pola Comunidade Autónoma correspondente.

Desde esa óptica, POR FIN, o Réxime Especial de Traballadores do Mar recoñece aos seus afiliados unha prestación de invalidez e xubilación nos mesmos termos e condicións que no Réxime Xeral pero coa concorrencia dunha peculiaridade que non é outra que a aplicación dos coeficientes reductores da idade de xubilación no RETM e por tanto, na obtención da porcentaxe para determinar a pensión de invalidez permanente, e concretamente a súa porcentaxe final sobre a base reguladora xa obtida, debe atenderse tamén a esa peculiaridade para aqueles incapacitados incluídos no RETM a fin de que a Entidade Xestora calcule como cotizados os anos que lle resten ao interesado para cumprir a idade (ficticia) de 65 anos establecidos para a xubilación coa aplicación dos COES que acredite así como, sobre a tenor do artigo 6 do RD 1311/20, téñase en conta o cómputo como cotizado do período de tempo que rebaixa a idade de xubilación.

- BONIFICACIÓN DO TEMPO COTIZADO, A EFECTOS DE XUBILACIÓN E INVALIDEZ, POLO NÚMERO DE PARTOS.

Establece a Disposición Adicional 44 do RDL 1/1994, tras a modificación introducida pola Lei Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes (BOE 23.03.2007) que:

“A efectos das pensións contributivas de xubilación e de incapacidade permanente de calquera réxime da Seguridade Social, computaranse, a favor da traballadora solicitante da pensión, un total de 112 días completos de cotización por cada parto dun só fillo e de 14 días máis por cada fillo a partir do segundo, este incluído, se o parto fose múltiple, salvo se, por ser traballadora ou funcionaria no momento do parto, cotizouse durante a totalidade do dezaseis semanas ou, se o parto fose múltiple, durante o tempo que corresponda.”

A literalidad do precepto posibilitou incrementar no tempo ou período de carencia que cada traballadora ostenta, para efectuar o cálculo da pensión de xubilación ou incapacidade permanente, un maior período como cotizado en virtude dun número de días bonificados en atención aos partos tidos pola beneficiaria.

Deste xeito, e partindo da idade real de xubilación da actora, póidaselle aumentar outros 112 días de cotización por parto dun só fillo ao que poderá sumarse outros 14 días a maiores por cada fillo que a maiores se tivese a partir do segundo.

Os certificados expedidos polos Rexistros Civís e aínda o Libro de Familia serían necesarios para acompañar ao expediente de solicitude das pensións de xubilación e invalidez que se promovan pola mariscadora.

 

2720 Modificado por derradeira vez o Luns, 19 Marzo 2012 16:19
Máis en esta categoría:

Deixa un comentario

Asegúrate de encher a información requerida marcada con (*). Non étá permitido o código HTML. Teu enderezo de correo non será publicado.